Suriyeli Mülteciler ve Suriyelilerin Entegrasyonu Üzerine Bölgesel Çalıştay Programı/The Programme of the Regional Workshop On Syrian Refugees And Integration Of Syrians

 SURİYELİ MÜLTECİLER VE SURİYELİLERİN ENTEGRASYONU ÜZERİNE BÖLGESEL ÇALIŞTAY  PROGRAMI

 10-13 Şubat 2017

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

 (english is in below)

Bu çalıştayı neden yapıyoruz?

 • Hedefler: Bölgesel çalıştay, Suriyeli mültecilerin durumuna yönelik uluslararası dayanışmayı artırmayı ve dayanışmalar arasındaki işbirliğini geliştirmek için bir platform yaratmayı hedeflemektedir.
 • Amaç: Suriyeli mültecilerin topluma entegrasyonu sürecinde karşılaştıkları insan ticareti, emek sömürüsü, ayrımcılık, çocuk işçiliği, iyi yaşama ve çalışma koşullarının yoksunluğu gibi sorunların çözümüne dair sivil toplum örgütleri, sendikalar ve akademinin rolünün ne olması gerektiğine ilişkin katılımcı bir tartışma yapmayı amaçlamaktadır.

Çalıştay hangi kurum ve kişilerden oluşmaktadır?

 • Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Merkezi (BEPAM), ev sahibi kurum.
 • Kassel Üniversitesi International Center for Development and Decent Work (ICDD) , çalıştayın öncülüğünü yapan kurum.
 • Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD), fon sağlayan kurum.
 • Küresel Emek Üniversitesi Türkiye Mezunlar Ağı, çalıştayın organizasyonundan sorumlu.
 • Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği
 • Konuşmacılar: Aşağıda görebilirsiniz.

Çalıştay sonucunda oluşacak çıktılar nelerdir?

  • Politika önerileri
  • Çalıştayın final raporu
  • İlerleyen dönemdeki eylemler için muhtemel platformlar

1. GÜN

10 Şubat  2017 Cuma Boğaziçi Üniversitesi New Hall 001, Kuzey Kampüs

9:00-09:30 Kayıt

09:30-10:30

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr.  Christoph Scherrer, Kassel Üniversitesi

Dr. Meral Apak, Boğaziçi Üniversitesi – BEPAM

Global Labour Üniversitesi (GLU-Küresel Emek Üniversitesi) Türkiyeli Mezun Temsilcisi

Türkiye’de Suriyeli Mültecilerin Mevcut Durumuna Genel Bir Bakış

I.Oturum: Suriye Krizi Sonrası Türkiye’deki Emek Piyasasının Durumu

Moderatör: Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu , Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Murat Erdoğan, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi, “Türk İş Dünyası ve Mülteciler: “Kalkınmacılık” mı, “Kontrolsüzlük” mü?”

10:30-11.00 Ara

11:00-12:00

I.Oturum: Suriye Krizi Sonrası Türkiye’deki Emek Piyasasının Durumu devamı

Yrd. Doç. Polat S. Alpman, Yalova Üniversitesi, ” Sınıf, Kimlik ve Göçmenlik: Piyasalaşmış Savaşları İzleme Kılavuzu”

İrfan Kaygısız, Birleşik Metal İşçileri Sendikası,“Suriyeli Mültecilerin Emek Piyasasına Etkileri”

12:00-13:00  Öğle Yemeği

13:00 -15:00

II.Oturum: Emek Piyasasında Farklı Sektörlerdeki Güvencesizleştirmenin Yansımaları

Moderatör: Dr. Gaye Yılmaz, GLU Mezunu

Ergün İşeri, DİSK/ Tekstil İşçileri Sendikası, “Güvencesizliğe Karşı İşçi Sınıfının Ortak Mücadelesi”

Doç. Dr. Saniye Dedeoğlu, Muğla Üniversitesi, ” Türkiye İşgücü Piyasasında Güvencesizleşme Dinamikleri: Suriyeli Tarım İşçileri Örneği”

Doç. Dr. Selmin Kaşka, Marmara Üniversitesi, “İstanbul’da Göçmenler Nerede, Niçin Çalışıyor?”

Bilge Seçkin Çetinkaya,“Ölümle Kalım Arasında: Uluslararası Markaların Tedarik Zincirinde Çalışan Suriyeli Göçmen İşçiler”

15:00-15:30   Ara

15:30-17:30

III. Oturum : Türkiye’de İşgücü Göç Politikaları: Mültecilerin Türkiye Emek Piyasasındaki Durumu

Moderatör: Dr. Tolga Tören, GLU Mezunu

İsmail Doğa Karatepe ,Kassel Üniversitesi, “Syrian Refugees and Turkey’s Labour Market: The State and Capital Perspective” (Çev: Suriyeli Göçmenler ve Türkiye’deki Emek Piyasası: Devlet ve Sermaye Perspektifi)

Bilge Pınar Yenigün, GLU Mezunu, “Türkiye İşgücü Piyasasında Suriyeli Mülteciler: Yasal Çerçeve ve Mevcut Durum”

Gizem Demirci Al Kadah , Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, “İş Piyasasına Erişimde  Yaşanan Zorluklar”

Alp Biricik, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, “Suriyeli Mültecilerin Çalışma Hayatına İlişkin Saha Gözlemleri”

2.GÜN

11 Şubat 2017 Cumartesi Boğaziçi Üniversitesi New Hall 101, Kuzey Kampüs

I.Oturum : Almanya Oturumu

10:00-11:00

Moderatör: İsmail Doğa Karatepe ,Kassel Üniversitesi

Lisa-Marie Heimeshoff, Osnabrück Üniversitesi, “The media discourse of work and the labor market in the context of refugee migration – Insights from the German case” (Çev: Mülteci göçü bağlamında emek piyasası ve çalışmanın medya söylemi – Alman Örneğini Kavrama)

Dr. Floris Biskamp , Kassel Üniversitesi,  “Lowering the Barrier by Lowering the Wage? The German Debate on a Suspension of the Minimum Wage for Refugees” (Çev: Ücreti Düşürerek mi Bariyeri Düşürmek?  Mülteciler İçin Asgari Ücretin Kesilmesi Üzerine Almanya Tartışması)

11:00-11:30   Ara

11:30 – 13:00

II.Oturum: Türkiye’de İşgücü Göçü: Sahadan Deneyimler

Moderatör: Özge Berber Ağtaş, GLU Mezunu

Konuşmacılar:

Metin Çorabatır , İltica ve Göç Araştırma Merkezi, “Refugee Integration: A right and an Urgency”, (Çev: Mülteci Entegrasyonu: Bir Hak ve Aciliyet Meselesi) 

Volkan Görendağ, Uluslararası Af Örgütü, ” Türkiye’deki mültecilerin ekonomik, sosyal ve kültürel haklara erişimindeki problemler”

Ayşe Beyazova, Boğaziçi Üniversitesi,“İstanbul’daki Suriyeli Mülteci Ebeveynlerin Çocukları için Eğitim Arayışı”

13:00 -14:00  Öğle Yemeği

14:00 -15:30

III. Oturum: Cinsiyet Eşitsizliği ve Suriyeli Mülteciler

Moderatör: Prof.Dr. Gülay Toksöz, Ankara Üniversitesi,

Doç. Dr. Melda Yaman, ” Suriyeli Kadın Mültecilerin Emek Koşulları ve İstihdama Katılımı”

Doç. Dr. Reyhan Atasü Topçuoğlu, Hacettepe Üniversitesi, “Ataerkillik ve Enformel Kapitalizmin Eklemlenmesinde Göçmen Kadın Emeği”

Dr. Helen Schwenken , Osnabrück Üniversitesi, “Between invisibility and hyper-visibilty: Gender and refugee issues in Germany ” (Çev: Görünmezlik ve aşırı görünürlük arasında: Almanya’da cinsiyet ve mülteci sorunları)

15:30-16:00   Ara

 16:00-17:30

IV.Oturum : Çocuk İşçiliği ve Suriyeli Mülteciler

Moderatör: Doç. Dr. Pınar Uyan Semerci, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Seda Akço, Hümanist Büro, “Çocuk işçiliği ile mücadelede hukuk elverişli bir araç mıdır?”

Ezgi Koman,  “Türkiye’de Çocuk İşçiliği ve Mülteci Çocukların Çalıştırılması”

Zeynep Ekin Aklar, Hayata Destek Derneği,  “Mevsimlik Tarım Çocuk İşçiliğinde Adana Özelinde Kadıköy Örneği”

Nuran Gülenç, Birleşik Metal İşçileri Sendikası, “Tekstil Sektörü ve Suriyeli Mülteci Çocuklar”

3.GÜN

12 Şubat 2017 Pazar

Fishbowl Atölyesi: Suriyeli ve Türkiyeli İşçilerin Katılımıyla

Sadece Suriyeli katılımcılar için düzenlenmiş olan atölye çalışması seyirciye ve dışarıdan katılımcılara kapalıdır. Ancak bu atölye çalışması sonucu elde edilen veriler çalıştay raporunda paylaşılacaktır.

Moderatörler: Sinem Bayraktar (Kalkınma Atölyesi) ve Kamil Orhan (Pamukkale Üniversitesi)

 4.GÜN

13 Şubat 2017 Pazartesi Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi, Seminer Salonu 1, Uçaksavar Kampüsü

10:30-11:30

Christoph Scherrer’den Kısa Sunum: Kayıtdışı Emek Piyasasına Giriş

I.Oturum : “Türkiye’ye Hoş geldiniz”: Kimlik, Çatışma ve Ayrımcılık

Moderatör: Yrd. Doç. Polat Alpman, Yalova Üniversitesi

Dr. Gaye Yılmaz , GLU Mezunu, “Kendisiyle Kavgalı bir Toplumda hem Mülteci hem İşçi Olmak”

Cahide Sarı, Demos, “İçerideki sınır: Ayrımcılık”

11:30– 12:00 Ara

12:00-13:00

I.Oturum : “Türkiye’ye Hoş geldiniz”: Kimlik, Çatışma ve Ayrımcılık devam

Soner Çalış ve Beril Sönmez, Mülteciyim Hemşerim, “Mahallede Neler Oluyor?”

Burcu Karakaş , Gazeteci, “Medyanın imtihanı: Mülteciler melek mi şeytan mı?”

13:00-14:00 Öğle Yemeği

14:00 -16:00

II.Oturum: Politika Fikirleri ve Önerileri

Çalıştay  süresince konuşmacılardan alınan politika önerileri özetlenerek seyircilere sunulacaktır. Ardından bu öneriler genel tartışmaya açılacaktır.

Kapanış konuşmaları

 

REGIONAL WORKSHOP ON SYRIAN REFUGEES AND INTEGRATION OF SYRIANS

10-13 February 2017

Boğaziçi University, Istanbul

PROGRAMME

Why are we doing this workshop?

 • Goals: The regional meeting aims to increase the international solidarity for the situation of Syrian refugees and create a platform for collaborations on solidarity actions.
 • Objective: To have a participatory discussion on what should be the role of civil society organizations, trade unions and academia on the issue of Syrians integration into society where they face problems such as human trafficking, labour exploitation, discrimination, child labour, absence of decent living and working conditions.

Who is involved?

 • Bogazici University Centre for Educational Policy Studies (BEPAM), the hosting organization.
 • International Center for Development and Decent Work (ICDD) at the University of Kassel, initiator of the workshop.
 • German Academic Exchange Service (DAAD), the funder.
 • Global Labour University Alumni Network in Turkey, responsible for the organization of the workshop.
 • Friedrich-Ebert-Stiftung Turkey Office
 • Speakers: You can see the list of name in below.

What will the workshop produce?

 • Policy Recommendations
 • Final report of the workshop
 • Possible platforms for further actions

 1.DAY

10 February 2017 Friday Bogazici University, New Hall 001, North Campus

9:00-09:30-Register

09:30-10:30

Opening Speeches

Prof. Dr. Christoph Scherrer,University of Kassel

Dr. Meral Apak, Bogazici University– BEPAM

Global Labour University (GLU) Turkey Alumni Representative

General Overview of the Current Status of Syrian Refugees in Turkey

I.Session: The situation of the labor market in Turkey after the Syrian crisis

Moderator: Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu, Ankara University

Doç. Dr. Murat Erdoğan, Hacettepe University Migration and Politics Research Centre, “Türk İş Dünyası ve Mülteciler: “Kalkınmacılık” mı, “Kontrolsüzlük” mü?” ( En: Turkish Business and Refugees: “Developmentalist “or  “Uncontrolled”?)

10:30-11.00    Coffee Break

11:00-12:00

I.Session: The situation of the labor market in Turkey after the Syrian crisis continues

Yrd. Doç. Polat Alpman, Yalova University,“Sınıf, Kimlik ve Göçmenlik: Piyasalaşmış Savaşları İzleme Kılavuzu” (En: Class, Identity and Immigration:Guide to Watching the Marketed Wars )

İrfan Kaygısız, United Metalworkers’ Union, “Suriyeli Mültecilerin Emek Piyasasına Etkileri” (En: The Effect of Syrian Refugees on the Labor Market)

12:00-13:00  Lunch

13:00 -15:00

II.Session: Reflections of Precarization on Diffrent Sectors in Labour Market

Moderator: Dr. Gaye Yılmaz, GLU Alumni

Ergün İşeri, DISK/ Textile Workers Union, “Güvencesizliğe Karşı İşçi Sınıfının Ortak Mücadelesi” (En: Joint Struggle of the Working Class Against Precariousness )

Doç. Dr. Saniye Dedeoğlu, Mugla University,  “Türkiye İşgücü Piyasasında Güvencesizleşme Dinamikleri: Suriyeli Tarım İşçileri Örneği” (En: Dynamics of Precarization in the Turkish Labor Market: Syrian Agricultural Workers’ Case)

Doç. Dr. Selmin Kaşka, Marmara University, “İstanbul’da Göçmenler Nerede, Niçin Çalışıyor?” (En: Where are the immigrants in Istanbul and why do they work? )

Bilge Seçkin Çetinkaya, “Ölümle Kalım Arasında: Uluslararası Markaların Tedarik Zincirinde Çalışan Suriyeli Göçmen İşçiler” (En: Live on the Razor’s Edge : Syrian Migrant Workers in the Supply Chain of International Brands)

15:00-15:30   Coffee Break

15:30-17:30

III. Session :Labor Migration Policies in Turkey: Situation of Refugees in Turkish Labour Market

Moderator: Dr. Tolga Tören, GLU Alumni

İsmail Doğa Karatepe ,University of Kassel, “Syrian Refugees and Turkey’s Labour Market: The State and Capital Perspective”

Bilge Pınar Yenigün, GLU Alumni, “Türkiye İşgücü Piyasasında Suriyeli Mülteciler: Yasal Çerçeve ve Mevcut Durum” (En: Syrian Refugees in the Turkish Labor Market: Legal Framework and Current Situation)

Gizem Demirci Al Kadah , The Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants, “İş Piyasasına Erişimde  Yaşanan Zorluklar”(En: Challenges of Accessing the Job Market)

Alp Biricik, Human Resource Development Foundation, “Suriyeli Mültecilerin Çalışma Hayatına İlişkin Saha Gözlemleri” (En: Observations from the field about Syrian Refugees’ working life)

2.DAY

11 February 2017 Saturday Bogazici University, New Hall 101, North Campus

I.Session : Session of German Situation

10:00-11:00

Moderator: İsmail Doğa Karatepe ,Kassel University

Lisa-Marie Heimeshoff , University of Osnabrück, “The media discourse of work and the labor market in the context of refugee migration – Insights from the German case”

Dr. Floris Biskamp, University of Kassel, “Lowering the Barrier by Lowering the Wage? The German Debate on a Suspension of the Minimum Wage for Refugees”

11:00-11:30   Coffee Break

11:30 – 13:00

II: Session: Labour Migration: Experiences from the Field

Moderator: Özge Berber Ağtaş, GLU Alumni

Metin Çorabatır, Center for Asylum and Migration Studies, “Refugee Integration: A right and an Urgency”

Volkan Görendağ, Amnesty International, ” Türkiye’deki Mültecilerin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara Erişimindeki Problemler” (En: Problems of Refugees in Turkey to  Access Economic, Social and Cultural Rights)

Ayşe Beyazova, Bogazici University, “İstanbul’daki Suriyeli Mülteci Ebeveynlerin Çocukları için Eğitim Arayışı” (En: Syrian refugee parents’ pursuit of education for their children in Istanbul)

13:00 -14:00  Lunch

14:00 -15:30

III:Session: Gender Inequality and Syrian Refugees 

Moderator: Prof.Dr. Gülay Toksöz, Ankara University

Doç. Dr. Melda Yaman, ” Suriyeli Kadın Mültecilerin Emek Koşulları ve İstihdama Katılımı” (En: Participation of Syrian women refugees to employment and their labour conditions)

Doç. Dr. Reyhan Atasü Topçuoğlu, Hacettepe University, “Ataerkillik ve Enformel Kapitalizmin Eklemlenmesinde Göçmen Kadın Emeği” (En: Migrant women’s labor in the articulation of patriarchy and informal capitalism)

Dr. Helen Schwenken, University of Osnabrück,”Between invisibility and hyper-visibilty: Gender and refugee issues in Germany “

15:30-16:00   Coffee Break

16:00-17:30

IV.Session : Child Labour and Syrian Refugees 

Moderator: Doç. Dr. Pınar Uyan Semerci, İstanbul Bilgi University

Seda Akço, Hümanist Büro, “Çocuk işçiliği ile mücadelede hukuk elverişli bir araç mıdır?” (En: Is law a convenient tool for combating child labour? )

Ezgi Koman, “Türkiye’de Çocuk İşçiliği ve Mülteci Çocukların Çalıştırılması” (En:Child Labour in Turkey and Employment of Refugee Children)

Zeynep Ekin Aklar, Support To Life Foundation, Mevsimlik Tarım Çocuk İşçiliğinde Adana Özelinde Kadıköy Örneği” (En: Child Labour in Seasonal Migratory Agriculture: A case study in Kadıköy district of Adana)

Nuran Gülenç, United Metalworkers’ Union, “Tekstil Sektörü ve Suriyeli Mülteci Çocuklar” (En: Textile Sector and Syrian Refugee Children)

3.DAY

12 February 2017 Sunday

Fishbowl Workshop with the participation of Syrian and Turkish Workers

This session will be closed to the audiences and speakers due to the fact that it will be organized only for Syrian participants. However findings of this event will be shared in the workshop report.

Moderator: Sinem Bayraktar (Development Workshop) and Kamil Orhan (Pamukkale University)

4.DAY

13 February 2017 Monday Bogazici University Garanti Kültür Merkezi, Seminer Salon 1, Uçaksavar Campus

10:30-11:30

Intro input on informal labour markets by Christoph Scherrer

I.Session : “Welcome to Turkey”: Identity, Conflict and Discrimination”

Moderator: Yrd. Doç. Polat Alpman, Yalova University

Dr. Gaye Yılmaz, GLU Alumni, “Kendisiyle Kavgalı bir Toplumda hem Mülteci hem İşçi Olmak” (En: Being both refugee and worker in a society that at fight with itself )

Cahide Sarı, Demos,  “İçerideki Sınır: Ayrımcılık” ( En: Inside Border: Discrimination )

11:30– 12:00 Break

12:00-13:00

I.Session : “Welcome to Turkey”: Identity, Conflict and Discrimination” continues

Soner Çalış and Beril Sönmez, Mülteciyim Hemşerim, “Mahallede Neler Oluyor?” (En: What’s going on in the neighborhood?)

Burcu Karakaş, Journalist, “Medyanın imtihanı: Mülteciler melek mi şeytan mı?” (En: Media trial: Are the refugees an angel or a demons?)

13:00-14:00 Lunch

14:00 -16:00

II: Session:Policy Ideas and Recommendations

The summary of all the recommendations that gathered from previous days  will be presented. it will be open to general discussion with the audience.

Final Remarks and Closing Speech

 

Advertisements

2 thoughts on “Suriyeli Mülteciler ve Suriyelilerin Entegrasyonu Üzerine Bölgesel Çalıştay Programı/The Programme of the Regional Workshop On Syrian Refugees And Integration Of Syrians

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s